The SRM e-tendering will not be available to MCGM users from 9:00 P.M. to 7 A.M.
Recruitment
  भरती  
 
 
 
Promotion
वैद्यककय कवशशेषज सललिहागहार ( Speciality Medical Consultant )ही नवलन््मीत पदशे क ुंतहाटी ततवहावर भरणयहासहाठा जाहाकहरहात

सार्वजनिक आरोग्य खाते व प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक व खातेप्रमुख (माध्यमिक आरोग्य सेवा) यांच्या अखत्यारीत असलेल्या १८ उपनगरीय रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवर्गातील पदे जाहिरातीद्वारे वॉक-इन-सिलेक्शन पद्धतीने भरण्याबाबत

Clerk Recruitment 2014- Result List

Instruction for Selected Candidates

Clerk Recruitment 2014- Result

लिपिक पदाकरिता ऑनलाईन परीक्षेस हजर असलेल्या अंध (पूर्णतः) उमेदवारांसाठ आवश्यक सूचना / यादी
कनिष्ठ अभियंता (यां व वि) ते दुय्यम अभियंता (यां व वि) पदोन्नतीसाठी खात्यांतगर्त दि. १९.०२.२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षा २ चा निकाल.
Marks obtained AE
Marks obtained sub Engineer
Merit list A group AE
Merit list sub Engineer
कनिष्ठ अभियंता (स्था) ते दुय्यम अभियंता (स्था) पदोन्नतीसाठी खात्यांतगर्त दि. १९.०२.२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षा ३ चा निकाल.
Result for JE(Civil) to SE(Civil) Promotional Exam taken on 28.09.2013 at Worli Engineering Hub
Result for JE(M&E)to SE(M&E)Promotion exam taken on 19.09.2013 at CTIRC
अनुज्ञापन खात्याच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निरीक्षक या पदाकरिता दि. २८ व ३० जून २०१४ रोजी घेण्यात आलेली खात्यांतर्गत लेखी परीक्षा निकालपत्र
अनुज्ञापन खात्यातील निरीक्षक (अनुज्ञापन) या पदासाठी दि. २८ जुन २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या खात्यांतर्गत लेखी परीक्षेचा निकाल
दुकाने व आस्थापना खात्याच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ निरीक्षक या पदाकरिता दि. २८ व ३० जून २०१४ रोजी घेण्यात आलेली खात्यांतर्गत लेखी परीक्षा निकालपत्र
करनिर्धारण व संकलन खात्यातील उप अधीक्षक (अर्हताप्राप्त) या पदाकरिता दि. २८ व ३० जुन २०१४ रोजी घेण्यात आलेली खात्यांतर्गत लेखी परीक्षेचे निकालपत्र
लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी ) पदाची निवडयादी २०१४
QUESTION PAPER AND ANSWER SHEET FOR THE EXAM TAKEN TO SELECT THE CANDIDATES FOR 'A' GROUP ON HOME PAGE OF OUR WEB SITE

Recruitment of business development
व्यवसाय विकास खात्याकरीता १३ पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत

Recruitment of Statistical Officer
सांख्यिकी अधिकारी' या पदाची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची जाहिरात महापालिका संकेतस्थळावर प्रसिद्धीस देणेबाबत

GeneralAdministration
परिपत्रक - निम्नसंवर्गातून महापालिकेतील लिपिकांची पदे भरण्याबाबत
लिपिकांची रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत
बृहन्मुंबई महानगरपालिका लघुलेखक (कनिष्ठश्रेणी) पदाची सरळसेवा भरती.

Municipal Printing Press
महानगपालिक मुद्रणालय यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक सहाय्यक व्यवस्थापक पदावर नियुक्तीसाठी अर्ज मागविणे
Statement of Candidates appeared for Walk in Selection for the post of Assistant Manager on the establishment of Municipal Printing Press as on 3rd December 2013
आस्थापनेवरील सहाय्यक व्यवस्थापक संवर्गातील रिक्त पदे रिक्त पदे भरण्यासाठी झालेल्या Walk in Selection पद्धतीने भरती प्रक्रियेतील निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी.

Legal Department
रिटेनर पद्धतीने वकिलांची भरती
बृहनमुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमिक शाळांकरिता प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षक सेवक) या संवर्गाकरिता निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी सूचना पत्र
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक(शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - इंग्रजी माध्यम - भ. ज.(ब)जात प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - इंग्रजी माध्यम - भ. ज.(​ड​) जात प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - इंग्रजी माध्यम -खुला प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - इंग्रजी माध्यम - अ.जा.जात प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - इंग्रजी माध्यम - अ.ज.जात प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - ​हिंदी माध्यम - खुला प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - उर्दू माध्यम - भ.ज.(ड) जात प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - उर्दू माध्यम - इमाव जात प्रवर्ग(रात्र शाळा)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - उर्दू माध्यम - खुला प्रवर्ग(रात्र शाळा)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - इंग्रजी माध्यम​ - इमाव जात प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - ​हिंदी माध्यम - इमाव जात प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - ​हिंदी माध्यम - अ. ज.जात प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक(शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - उर्दू माध्यम - भ. ज.(क) जात प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)यांची निवड यादी - उर्दू माध्यम - खुला प्रवर्ग
Subsequent Select List for MCGM Recruitment Drive 2013
सूचना पत्र - शिक्षण खाते(माध्यमिक उपविभाग)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक(शिक्षण सेवक)(मराठी माध्यम)- अपंग भरती
प्रशिक्षित अपदवीधर शिक्षक(शिक्षक सेवक)(हिंदी माध्यम)- अपंग भरती
प्रशिक्षित अपदवीधर शिक्षक (शिक्षण सेवक)(मराठी माध्यम)- अपंग भरती
Draft Tentative Seniority list of A.E. (Civil) for the period from 29/01/04 to 16/08/13
संचालक अभियांत्रीकी सेवा व प्रकल्प या पदासाठी
महानगरपालिका उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रीकी / अभियांत्रीकी / दक्षता) या पदासाठी
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य खाते/रुग्णालयामध्ये कामगार / कक्ष परिचर / हमाल / आया या संवर्गाची निवड यादी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसारित करण्याबाबत

Education Department (Primary)
Education Department Recruitment Instruction Note
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium NTB
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium NTC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium NTD
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium OBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium SBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium SC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium ST
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) HINDI Medium VJ(A)
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS NTB
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS NTC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS NTD
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS OBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS OPEN
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS SBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS SC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS ST
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) MPS VJA
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium ST
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium NT(B)
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium NT(C)
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium OBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium OPEN
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium SBC
Eligible List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak) URDU Medium VJ(A)
Result for JE to SE Promotion exam taken on 12.07.2013 at CTIRC
शिक्षण खाते भरती प्रक्रिया २०१३-१४ (म. न. पा. माध्यमिक शाळा) सूचना पत्र
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (दिवस शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०१.०७.२०१३) जात प्रवर्ग- भ. ज. (ब)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (दिवस शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०१.०७.२०१३) जात प्रवर्ग- वि. जा. (अ)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०२.०७.२०१३) खुला प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - इमाव
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - अनुसूचित जाती
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - अनुसूचित जमाती
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - भ. ज. (ब)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - भ. ज. (क)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - इंग्रजी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०३.०७.२०१३) जात प्रवर्ग - भ. ज. (ड)
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - हिंदी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. २८.०६.२०१३) जात प्रवर्ग - इमाव
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - हिंदी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. २८.०६.२०१३) जात प्रवर्ग - अनुसूचित जमाती
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - हिंदी मध्यम - पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. २७.०६.२०१३) खुला प्रवर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (दिवस शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. २९.०६.२०१३) खुला वर्ग
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (रात्र शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०४.०७.२०१३) जात प्रवर्ग- इमाव
प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक - उर्दू मध्यम (रात्र शाळा)- पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (दि. ०४.०७.२०१३) खुला वर्ग
दुय्यम अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रिया २०१३
Information Handout for Sub Engineer & Junior Engineer Post Recruitment Drive 2013
Online exam call letter download for Sub-Engineer & Junior Engineer Post Recruitment Drive 2013
दि. ०१/०८/२०१२ ते १४/०८/२०१२ या कालावधीत झालेल्या प्रशिक्षित पदवीधर (शिक्षण सेवक) भरती प्रक्रियेची निवड यादी
Result of the Handicapped candidates selected for the post of 'Junior audit and Account Assistant' in Chief Accountant (Finance) Department
दुकाने व आस्थापने खात्यातील निरीक्षक (दुकाने व आस्थापने) या पदासाठी दि. ३०.०६.२०१२ रोजी घेण्यात आलेल्या खात्याअंतर्गत लेखी परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांना मिळालेले गुण व एकत्रित गुणवत्ता यादीतील क्रमांक तसेच प्रभागनिहाय निवड यादीतील गुणवत्ता क्रमांक दर्शवणारे निकालपत्रक
अनुज्ञापन खात्यातील निरीक्षक (अनुज्ञापन) या पदासाठी दि. ३०.०६.२०१२ रोजी घेण्यात आलेल्या खात्याअंतर्गत लेखी परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांना मिळालेले गुण व एकत्रित गुणवत्ता यादीतील क्रमांक तसेच प्रवर्गनिहाय निवड यादीतील गुणवत्ता क्रमांक दर्शवणारे निकालपत्रक
परिपत्रक - माहिती तंत्रज्ञान विभागामध्ये पर्यवेक्षी(supervisory ) अधिकारी वर्गाची विविध पदे भरणे
परिपत्रक - संगणक चालक (नियंत्रण कक्ष) पदासाठी कर्मचाऱ्यांमधून उमेदवारांची निवड करण्याबाबत सूचना / परिपत्रक
कनिष्ट लघुलेखक(इ-नि-म)ची रिक्त पदे walk-in-selection पद्धतीने भरण्यासाठी दिलेली जाहिरात
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत मुंबई अग्निशमन दलाच्या आस्थापनेवरील 'अग्निशामक' या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद केलेली रिक्त पदे सरळसेवेने Walk-in-Selection पद्धतीने भरावयाची आहेत
मुंबई अग्निशामक दलाच्या आस्थापनेवरील अग्निशामक या संवर्गाची गुणवत्ता यादी
बृहनमुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा रक्षकांची एकूण ९६८ पदांची भरती
शुद्धिपत्रक
शुद्धिपत्रक - २
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०१ एप्रिल २०१३ - अनुसूचित जाती
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०२ एप्रिल २०१३ - अनुसूचित जाती
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०३ एप्रिल २०१३ - अनुसूचित जाती
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०५ एप्रिल २०१३ - इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०६ एप्रिल २०१३ - इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०७ एप्रिल २०१३ - इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी ०८ एप्रिल २०१३ - इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(06 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(09 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(10 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(11 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(12 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(13 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(14 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(15 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि.(18 एप्रिल २०१३)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि. 3 मे 2013
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय यादी दि. 7 मे 2013
Select List for MCGM Recruitment Drive 2013

Chief Labour Officer
दिनांक ३१.०५.२०१४ रोजी परीक्षा घेण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांची निवड यादी

Security Department
मनपा सुरक्षा दलातील पात्र २४ उमेदवारांची निवड यादी
मनपा सुरक्षा दलातील ७३ उमेदवारांची निवड यादी
दुकाने व आस्थापना खात्यातील निरीक्षक(दुका या पदाकरिता दि. १८.०१.२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या खात्यांतर्गत लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची गुणवत्तेनिहाय गुणानुक्रमे प्राथमिक निकाल यादी
मनपा सुरक्षा दलातील ९४ उमेदवारांची यादी
मनपा सुरक्षा दलातील ९४ उमेदवारांची यादी
मनपा सुरक्षा दलाचे सूचना पत्रक ​
सुरक्षा रक्षक भरती प्रक्रियेतिल पात्र उमेदवारांची अंतिम निवडयादी
सुरक्षा खात्यात ​ ​सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गा निहाय यादी २३ मे २०१३-​अ.जा.
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी २५ मे २०१३-​इतर मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी २६ मे २०१३- ​अ.जा.
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​२७ मे २०१३-​​भ.ज.(ब), भ.ज.(क), भ.ज.(ड), अ.ज., वि.जा.(अ.), विशेष मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी १३ मे २०१३-​अ.ज.
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी १​४ मे २०१३- ​अ.जा.
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​४ मे २०१३-​​अ.ज.
​सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​५ मे २०१३-​​भ.ज.(क.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​५ मे २०१३-​​वि.जा.(अ.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​६ मे २०१३-​​भ.ज.(ब.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​६ मे २०१३-भ.ज.(क.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​६ मे २०१३-​​वि.जा.(अ.)
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​८ मे २०१३- ​​इतर मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​८ मे २०१३- ​​विशेष मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​८ मे २०१३- इतर मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​८ मे २०१३- विशेष मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​९ मे २०१३- इतर मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​१​९ मे २०१३-विशेष मागासवर्गीय
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​२० मे २०१३- खुला
सुरक्षा खात्यात सुरक्षा रक्षकांच्या होत असलेल्या भरतीतील पात्र महिला उमेदवारांची प्रवर्गानिहाय यादी ​​२१ मे २०१३- खुला
सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत " कनिष्ठ आहारतज्ञ" व "औषधनिर्माता" या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत
COMMON MERIT LIST (ENGLISH MEDIUM)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)-MEDIUM- ENGLISH (MPS)-SC
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (OBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (MPS) ST
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (MPS) VJ(A)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (NT-B)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (NT-C)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (NT-D)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- ENGLISH (SBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI VJ(A)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (NT-B)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (NT-C)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (NT-D)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (OBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (SBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (SC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- HINDI (ST)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (NT-B)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (NT-C)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (NT-D)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (OBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (SBC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (SC)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (ST)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (VJ-A)
Selected List of the candidates for the post of Trained Teacher (Shikshan Sevak)- MEDIUM- URDU (VJ-A)

Public Health Dep
उपनगरीय रुग्णालय यांच्या आस्थापनेवरील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या संवर्गातील प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या छाननीसाठी अधिक कालावधीची आवश्यकता

 

 
 
 

संकेतस्थळ मार्गदर्शिका | संपर्क | गोपनियता | डिस्क्लेमर
Technical support by ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed in 1024x768 resolution using Microsoft Internet Explorer 6.0 SP 2 and higher. In other browser the view may look distorted."